Η ΑΦΟΙ ΛΑΖ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ , καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προιόντα της να πληρούν όλες τις προυποθέσεις ασφάλειας και καταλληλότητας της Ελληνικής αλλά και ευρωπαικής νομοθεσίας.

Στις ηλεκτρικές συσκευές παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 έτών (από την ημερομηνία αγοράς) σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε.

Η εγγύηση αυτή δε καλύπτει βλάβες που προέρχονται από :

1)Κακή ή μη ενδεδειγμένη , κατά τις οδηγίες του προϊοντος χρήση ή φύλαξη του.

2)Σε πτώση τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος ή σε έκθεση του προϊόντος σε ακαταλληλες περιβαλλλοντικές συνθήκες.

3) Σε εξωτερικές επιδράσεις ή παντός είδους παρεμβάσεις από τον τελικό καταναλωτή ή οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού.